Vedtægter

20130321-082441.jpg
Vedtægter (sidst ændret 2015)

§1 Navn og hjemsted.

Stk. 1
Foreningens navn er Projekt Nexus, Herning Spil Nexus, eller bare Nexus.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Herning kommune.

§2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at danne en samlende institution for kortspillere, brætspillere, rollespillere og relaterede aktiviteter i Herning og omegn. 
Det er foreningens hensigt at stille aktivitetslokaler til rådighed for foreningens virksomhed, og være et forum for ideer og meningsudvekslinger, samt at oplyse den almene befolkning om spillenes natur.

§3 Medlemskreds

Stk. 1
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, og som indvilger i at overholde de regler og guidelines der er gældende i foreningen.

Stk. 2
Indmeldelse skal ske på foreningens indmeldelsesblanket, ved henvendelse til bestyrelsen eller personer udvalgt til dette formål af bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldigt, når det nye medlem er gyldigt indmeldt. Indmeldelsen er bindende når indmeldelsesblanketten er afleveret underskrevet.

Stk. 3
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, med virkning fra udgangen af kontingentperioden.

Stk. 4
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet dækker ét medlemskab og gælder fra indmeldelsesmåneden til udgangen af året. Kontingentet kan betales helårligt eller månedligt. Månedlige betaling skal tilmeldes PBS.

Stk. 5
Hvis tidligere medlemmer har kontingent-restance, skal dette betales før nyt medlemskab kan oprettes.

Stk. 6
Det er medlemmernes pligt at holde sig bekendt med vedtægterne, og overholde disse.
Ved ændringer i vedtægterne vil de nyeste vedtægter kunne findes på hjemmesiden og i foreningens lokaler.

Stk. 7
De enkelte medlemmer er erstatningspligtige over for skader de måtte forvolde på foreningens og foreningens medlemmers ejendom.

§4 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved opslag på foreningens hjemmeside, via sociale medier (f.eks Facebook) og i foreningens lokaler.

Stk. 3
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der har et gyldigt medlemskab af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af op til 6 bestyrelsesmedlemmer (gælder kun på valgår). Der vælges hvert år 2 suppleanter og 1 uvildig revisor.
9. Eventuelt

Stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest en uge forud for datoen, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kundskab.

Stk. 2
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 4-årig periode, således at der hvert andet år vælges 3 medlemmer, hvis der ikke har været udskiftning ved naturlig afgang.

Stk. 2
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder som udgangspunkt frem til næste generalforsamling, men bestyrelsen kan rekonstituere sig selv, hvis der er kvalificeret flertal i bestyrelsen for at det er nødvendigt.

Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5
Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden.

Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i beslutningsprocessen.

Stk. 7
Nøgle til foreningens lokaler findes kun hos bestyrelsens medlemmer og hos, de af bestyrelsen, specielt udvalgte ”nøglepersoner”, som så er ansvarlige for, at lokalerne forlades i pæn og opryddet stand.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en nyopstartet forening med samme formål, ellers Giro 413 (Musikønsket aftales på den opløsende generalforsamling). Dette sker efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11 Datering
Stk. 1
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 19/06-2000 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 28/02-2015.